THÔNG BÁO Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2023

THÔNG BÁO Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2023
 
             Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
           Căn cứ văn bản số 2608/VHL-TCCBKT ngày 27/10/2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2023;
           Căn cứ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2023 của các viên chức Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của cấp có thẩm quyền, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang thông báo kết quả chi tiết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của Viện năm 2023 như sau:

Stt Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác Kết quả đánh giá,
 xếp loại
Ghi chú
1 Trần Mai Đức TP- Vật liệu HCTTNB Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
2 Nguyễn Duy Nhứt Phó Viện trưởng – GĐTT Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
3 Đỗ Văn Dũng PTP Quản lý tổng hợp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
4 Đinh Thành Trung Phòng CNSH biển Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
5 Phan Thị Hoài Trinh Phòng CNSH biển
 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
6 Trần Nguyễn Hà Vy Phòng HPT&TKCN
 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
7 Cao Thị Thúy Hằng PTP- HPT&TKCN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
8 Huỳnh Hoàng Như Khánh Phó Viện trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  
9 Trần Thị Nga TP – Quản lý tổng hợp Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
10 Võ Thị Diệu Trang Phòng CNSH biển
 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
11 Nguyễn Hoàng Phòng NCAM&CNĐH Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
12 Đoàn Phan Thảo Tiên Phòng VLUD Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
13 Võ Mai Như Hiếu Phòng HPT&TKCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
14 Lê Đình Hùng TP. CNSH biển Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
15 Võ Trọng Thạch PTPPT – VLUD Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
16 Võ Tấn Thông Phòng VLUD Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
17 Ngô Văn Tâm Phòng VLUD Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
18 Lê Trọng Nghĩa Phòng VL HCTTNB Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
19 Trương Anh Khoa PTPPT- NCAM&CNĐH Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
20 Lê Thị Nhung Phòng NCAM&CNĐH Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
21 Lê Thị Hoa Phòng CNSH biển Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
22 Ngô Thị Duy Ngọc Phòng CNSH biển Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
23 Châu Minh Khánh Phòng CNSH biển Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
24 Trần Văn Huynh Phòng VLHC từ TNB Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
25 Nguyễn Ngọc Linh Phòng HPT&TKCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
26 Vũ Thị Mơ Phòng VLHC từ TNB Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
27 Võ Thành Trung PTP. VLHC từ TNB Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
28 Từ Thị Thu Hằng Phòng QLTH Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
29 Ngô Thị Hương Phòng QLTH Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
30 Nguyễn Thị Thuận Phòng HPT&TKCN Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
31 Phan Minh Phương Phòng NCAM&CNĐH Hoàn thành nhiệm vụ  
32 Nguyễn Chí Thắng Phòng VLUD Hoàn thành nhiệm vụ  
33 Nguyễn Đình Thuất Phòng HPT&TKCN Hoàn thành nhiệm vụ  

Chi tiết xem tại đây: click

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang