Cơ cấu tổ chức

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang hiện có 6 phòng và 2 trung tâm trực thuộc bao gồm:
  1. Phòng Quản lý tổng hợp.
  2. Phòng Hóa phân tích và Phát triển công nghệ.
  3. Phòng Nghiên cứu ăn mòn và Công nghệ điện hóa.
  4. Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển.
  5. Phòng Vật lý ứng dụng.
  6. Phòng Công nghệ sinh học biển
  7. Trung tâm Nghiên cứu tiên tiến và sáng tạo Hòn Chồng
  8. Trung tâm Ứng dụng công nghệ mới 

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang