Hội đồng Khoa học

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2023-2026


Tư vấn HĐKH

- PGS. TS NCVCC Trần Thị Thanh Vân

Ban Thường trực HĐKH

Chủ tịch


-  TS. NCVC Lê Đình Hùng

Phó chủ tịch

- TS. NCVC Huỳnh Hoàng Như Khánh

Thư ký 

- TS. NCVC Phan Thị Hoài Trinh

Các thành viên HĐKH

- TS. NCVC Phạm Đức Thịnh

- TS. NCVC Nguyễn Duy Nhứt

- TS. NCVC Cao Thị Thúy Hằng

- TS. NCVC Võ Mai Như Hiếu

- TS. NCVC Võ Trọng Thạch

- ThS. NCVC Trần Mai Đức

- ThS. NCVC Trương Anh Khoa


Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang