Lịch sử xây dựng và Phát triển

Quá trình hình thành và phát triển
+ 1983: Phân viện Vật lý
+ 1993: Phân viện Khoa học vật liệu (IMS)
+ 2007: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (NITRA).

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang