Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:
- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất
và đời sống; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. 

Nhiệm vụ:
a) Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực:
+ Sinh học và công nghệ sinh học biển
+ Khoa học và công nghệ vật liệu
+ Hóa sinh hữu cơ và công nghệ hóa học biển
+ Vật lý ứng dụng và tính toán
+ Nghiên cứu không gian tầm cao, tầm trung và viễn thám;
b) Nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và môi trường của khu vực Trung bộ;
c) Tổ chức hoạt động nghiên cứu và triển khai sản xuất thử;
d) Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan;
g) Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công  nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan;
h) Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước
và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
i) Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang