Ban Lãnh đạo

Ban lãnh đạo của Viện gồm:
1. PGS.TS. Phạm Đức Thịnh - Viện Trưởng
2. TS.NCVC. Huỳnh Hoàng Như Khánh - Phó Viện trưởng
3. TS. Nguyễn Duy Nhứt - Phó Viện trưởng

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang