Tiềm lực khoa học công nghệ

- Tính đến tháng 10/2016, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang có tổng số 60 cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động (số biên chế được giao 44) trong đó:
  + Số lượng PGS.TS: 02 người
  + Số lượng TS: 09 người
  + Số lượng thạc sĩ: 21 người
  + Số cử nhân, kỹ sư: 17 người.
  + Trình độ khác: 11

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang