Tiềm lực khoa học công nghệ

- Tính đến tháng 31/12/2023, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang có tổng số 46 cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động (số biên chế được giao 38) trong đó:
  + Số lượng PGS.TS: 01 người
  + Số lượng TS: 16 người
  + Số lượng thạc sĩ: 12 người
  + Số cử nhân, kỹ sư: 6 người.
  + Trình độ khác: 10 người

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang