Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Quản lý tổng hợp

I. Chức năng, nhiệm vụ
A. Chức năng
Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng quản lý về mọi mặt hoạt động của Viện.
B. Nhiệm vụ
1. Đảm bảo công tác hành chính, văn thư lưu trữ. Thanh quyết toán lương, phụ cấp, tiền đề tài khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các dự án nước ngoài, hợp đồng triển khai sản xuất, hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật.
2. Đảm bảo công tác tổ chức, tăng lương, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động.
3. Thực hiện công tác đào tạo chung của Viện và nhiệm vụ Đào tạo sau đại học (bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ).
4. Đảm bảo công tác hợp tác quốc tế về các thủ tục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, đón tiễn khách nước ngoài, hội nghị quốc tế, tập huấn kỹ thuật.
5. Đảm bảo công tác tăng cường tiềm lực trang thiết bị, xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ vv. Thực hiện công tác tổ chức đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư nghiên cứu.
6. Quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp. Quản lý công sản. Làm kế hoạch và tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị trong viện. Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo viện
II. Nhân lực
1. Lãnh đạo phòng

 
Trưởng phòng                                                Phó Trưởng phòng
CVC. Trần Thị Nga                                       CVC. Đỗ Văn Dũng
2. Nhân lực hiện nay:
Phòng Quản lý tổng hợp hiện có 10 người làm việc, bao gồm:
  - CVC. Trần Thị Nga - Trưởng Phòng, Kế toán trưởng
  - CVC. Đỗ Văn Dũng - Phó Trưởng phòng
  - CV. Từ Thị Thu Hằng
  - KTV. Ngô Thị Hương
  - CV. Phạm Văn Nghĩa
  - NV. Trần Thái Đoan Khuê
  - NV. Trần Thái Đoan Trang
  - NV. Trần Quang Thái
  - NV. Trần Quang Trung
  - NV. Trương Ngọc Báu

VC-NLĐ Phòng Quản lý tổng hợp 

Tin liên quan

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang